Loading ...
بازی انتخاب شده : طمع

تعدا نفرات بازی : 4 - 8

زمان بازی : 75 دقیقه

خیابان شهید بهشتی،بین دهقان ویلای اول و دوم روبه روی امیران بالای روکش ۱۱۰ طبقه اول

پیش پرداخت آنلاین : 70000 تومان

قیمت سانس هایی که با رنگ سبز مشخص شده مقطوع است و هیچگونه تخفیف مناسبتی و کارت تخفیف در این سانس ها قابل استفاده نیست

چهارشنبه
10:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 12:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 14:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 16:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 18:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 20:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 22:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 23:30:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان
پنج شنبه
10:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 12:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 14:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 16:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 18:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 20:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 22:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 23:30:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان
جمعه
10:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 12:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 14:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 16:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 18:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 20:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 22:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 23:30:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان
شنبه
10:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 12:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 14:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 16:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 18:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 20:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 22:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 23:30:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان
یکشنبه
10:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 12:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 14:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 16:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 18:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 20:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 22:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 23:30:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان
دوشنبه
10:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 12:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 14:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 16:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 18:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 20:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 22:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 23:30:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان
سه شنبه
10:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 12:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 14:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 16:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 18:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 20:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 22:00:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان 23:30:00هزینه هر نفر : 45000 تومانپیش پرداخت تیم : 70000 تومان